The ‘Doublespeak’ of Responsible Encryption – Techpoket